Privacyverklaring

Algemeen

Mr. Offermanns respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan hem worden verstrekt of door hem zijn verkregen vertrouwelijk worden behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. De persoonsgegevens worden verwerkt door mr. R.W.A. Offermanns (Offermanns Advocatuur & Mediation), gevestigd aan de P.J. Oudweg 4 te 1314 CH Almere (036-5224907), KvK 32138273.

 
Het gebruik van persoonsgegevens

Mr. Offermanns verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u verstrekt via post, email en telefoon. Daarnaast worden uw persoonsgegevens verkregen van derden tijdens het uitvoeren van de dienstverlening.  De volgende categorieën van persoonsgegevens worden verwerkt: NAW-gegevens, contactgegevens zoals e-mailadres en telefoonnummers, geboortedatum en –plaats, geslacht, burgerservicenummer.

 
Doeleinden 

De verwerking van deze persoonsgegevens dient diverse concrete doelen, zoals het onderhouden van contact, een goede en efficiënte dienstverlening, beheer van het cliëntenbestand, dossierbeheer, verbetering van de dienstverlening, facturering en innen van declaraties, nakoming van wettelijke verplichtingen, het verlenen van juridische diensten, waaronder de uitvoering van een overeenkomst en het voeren van (gerechtelijke) procedures, advisering, bemiddeling en verwijzing, voldoen aan juridische en wettelijke verplichtingen.

 
Grondslagen 

Mr. Offermanns verwerkt bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan de overeenkomst met u, dan wel om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting of als hij daar gerechtvaardigde belangen bij heeft. Deze gerechtvaardigde belangen zijn het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van de dienstverlening, bescherming van financiële belangen, verbetering van diensten, beveiliging en het beheer van computersystemen. 

 
Verstrekking aan derden

Uw persoonsgegevens deelt mr. Offermanns alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor uitvoering van de overeengekomen dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan waarneming van de praktijk door een andere advocaat, het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van mr. Offermanns, zoals een IT-leverancier, maar ook het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden. Uw persoonsgegevens kunnen ook verstrekt worden aan derden, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, wanneer mr. Offermanns aan een wettelijke verplichting moet voldoen. Uw gegevens zal mr. Offermanns nooit verstrekken voor commerciële of goede doelen. 

 
Bewaartermijn van uw gegevens 

Uw persoonsgegevens zal mr. Offermanns niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang dat nodig is om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat mr. Offermanns zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht. 

 
Beveiliging van uw gegevens

Mr. Offermanns hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval mr. Offermanns gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, worden voor de bescherming van uw persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst met deze derde partij afspraken gemaakt over het treffen van afdoende beveiligingsmaatregelen.  

 
Cookies

Op de website worden cookies gebruikt om de onlinedienstverlening te verbeteren. Via cookies worden uw IP-adres en de systeeminformatie van uw apparaat verwerkt. Voor meer informatie over deze cookies kunt u ons cookiebeleid raadplegen. 

 
Uw rechten

U heeft het recht om aan mr. Offermanns inzage te vragen van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens, mits dit geen schending van het recht op geheimhouding oplevert. Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij mr. Offermanns aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen.

Indien uit het overzicht onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Ook kunt u mr. Offermanns verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

 
Vragen of verzoeken

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u mailen naar mr. Richard Offermanns. Om misbruik van deze rechten te voorkomen dient u zich bij indiening van uw verzoek te identificeren, door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet dan niet om op de kopie uw BSN én uw pasfoto onleesbaar te maken. U kunt hier bijvoorbeeld de ‘KopieID’ app voor gebruiken.

 
Wijzigingen privacyverklaring

Mr. Offermanns kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. U doet er verstandig aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

 
Klachten

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door mr. Offermanns, laat dit dan vooral aan mij weten. Uw klacht kunt u hieronder indienen. Na het versturen van uw klacht ontvangt u binnen drie werkdagen een inhoudelijke reactie. Mocht u er met mij niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.