Algemene voorwaarden

 1. Offermanns Advocatuur & Mediation (“Offermanns”) is een eenmanszaak van mr. R.W.A. Offermanns, ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 32138273.
 2. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht of rechtsbetrekking tussen Offermanns en de cliënt, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht.
 3. Niet alleen Offermanns, maar ook alle personen die bij de uitvoering van enige opdracht van een cliënt zijn ingeschakeld, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen. Hetzelfde zal gelden voor vroegere medewerkers met inbegrip van hun eventuele erfgenamen, indien zij aansprakelijk worden gehouden nadat zij het kantoor van Offermanns hebben verlaten.
 4. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Offermanns, die als enige opdrachtnemer geldt; ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitgesloten. De cliënt stemt ermee in dat Offermanns de opdracht onder zijn verantwoordelijkheid laat uitvoeren door aan hem verbonden advocaten, in voorkomend geval met inschakeling van derden.
 5. De uitvoering van verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Tenzij dat door Offermanns uitdrukkelijk en schriftelijk is aanvaard mogen anderen dan de opdrachtgever niet op het resultaat van de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden of de uitvoering daarvan afgaan en kunnen zij daaraan geen rechten ontlenen.
 6. Offermanns zal bij de uitvoering van de hem verleende opdrachten, bij de uitvoering van alle werkzaamheden en bij de selectie van de door hem in te schakelen andere personen de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen.
 7. Offermanns is in verband met geldende (toezicht)wetgeving, waaronder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, verplicht om de identiteit van zijn cliënten vast te stellen en om onder bepaalde omstandigheden ongebruikelijke transacties bij het bevoegd gezag te melden. Door Offermanns een opdracht te geven bevestigt de cliënt hiermee bekend te zijn en verleent hij voor zover nodig daartoe zijn toestemming.
 8. Offermanns is verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: “AVG”) voor de persoonsgegevens die hij ontvangt van opdrachtgevers in het kader van zijn dienstverlening. Tenzij anders aangegeven zal Offermanns deze persoonsgegevens slechts in het kader van dienstverlening verwerken en om te voldoen aan zijn wettelijke verplichtingen. Opdrachtgever staat ervoor in dat de AVG en overige wetgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens niet worden geschonden door de verstrekking van de persoonsgegevens aan Offermanns in het kader van zijn dienstverlening. Opdrachtgever zal Offermanns onmiddellijk op de hoogte stellen, indien persoonsgegevens niet meer juist zijn en gerectificeerd en/of verwijderd moeten worden. Opdrachtgever zal betrokkenen, voor zover wettelijk verplicht, informeren over de verstrekking van de persoonsgegevens aan Offermanns conform de AVG en overige toepasselijke wetgeving. Ingeval er sprake is van een inbreuk in verband met persoonsgegevens welke op grond van artikel 34 AVG door Offermanns gemeld moet worden aan de betrokkene, zal opdrachtgever de betrokkene op eerste verzoek van Offermanns en conform de redelijke instructies van Offermanns in kennis stellen. Opdrachtgever vrijwaart en stelt Offermanns schadeloos ter zake van (a) alle schade; en (b) aan Offermanns opgelegde boetes door toezichthouders in verband met een tekortkoming in de nakoming van één of meer verplichtingen van de opdrachtgever uit dit artikel, de AVG en/of andere wetgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.
 9. In aanvulling op artikel 8 van deze voorwaarden zal Offermanns contactgegevens van cliënten in een bestand opnemen ten behoeve van direct marketing doeleinden. Onder direct marketing doeleinden worden onder het uitnodigen voor seminars en het zenden van nieuwsbrieven door Offermanns verstaan. Indien een cliënt hiertegen bezwaar heeft, kan de cliënt dat doorgeven aan Offermanns, waarna de persoonsgegevens onmiddellijk uit het direct marketingbestand zullen worden verwijderd.
 10. Indien bij de uitvoering van een opdracht van een cliënt zich onverhoopt een gebeurtenis voordoet, die tot aansprakelijkheid leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen waarop de door Offermanns afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft met inbegrip van het eigen risico dat Offermanns in verband met die verzekering draagt. Onder een gebeurtenis als bedoeld in de vorige zin wordt ook een nalaten begrepen.
 11. Indien door of in verband met de uitvoering van een opdracht van een cliënt of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor Offermanns aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen, waarop de door Offermanns afgesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering (AVB) aanspraak geeft met inbegrip van het eigen risico dat Offermanns in verband met die verzekering draagt.
 12. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de in de artikelen 10 en 11 bedoelde verzekeringen mocht plaatsvinden, is de aansprakelijkheid beperkt tot tweemaal het in de desbetreffende zaak in het desbetreffende kalenderjaar door de opdrachtgever betaalde honorarium exclusief btw. De in dit artikel bedoelde beperking van de aansprakelijkheid geldt niet voor zover schade het gevolg is van bewuste roekeloosheid of een opzettelijke tekortkoming van Offermanns of zijn medewerkers.
 13. Offermanns is niet aansprakelijk voor enig handelen of nalaten van derden. Offermanns is door de opdrachtgever gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de opdrachtgever te aanvaarden. Offermanns sluit iedere aansprakelijkheid uit die het gevolg is of op enige wijze in verband staat met insolventie van enige bank, enige financiële instelling of andere derde partij.
 14. Iedere vordering tot schadevergoeding verjaart door verloop van één jaar na de dag volgend op die waarop de cliënt met de schade en met Offermanns als de daarvoor aansprakelijke partij bekend is geworden.
 15. Voor de uitvoering van de opdracht is de cliënt aan Offermanns een honorarium verschuldigd, welk honorarium, tenzij anders overeengekomen, zal worden berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met jaarlijks door Offermanns vast te stellen uurtarieven. De in rekening te brengen uurtarieven worden behoudens inhoudelijke tariefsaanpassing telkens met ingang van 1 januari aangepast overeenkomstig de consumentenprijsindex voor alle huishoudens over de daaraan voorafgaande periode oktober/oktober, met dien verstande dat de bedragen worden afgerond op een veelvoud van € 5.
 16. Door Offermanns ten behoeve van de opdrachtgever betaalde onkosten zullen separaat in rekening worden gebracht. Ter dekking van de algemene kantoorkosten (zoals porti, telefoon, fax en kopieerkosten e.d.) zal een percentage van het honorarium in rekening worden gebracht.
 17. Alle bedragen zijn exclusief btw. De werkzaamheden worden in beginsel maandelijks aan de opdrachtgever in rekening gebracht met een betalingstermijn van acht (8) dagen, te rekenen vanaf de datum van de declaratie.
 18. Offermanns is steeds gerechtigd van de cliënt een voorschot op het honorarium te verlangen, welk voorschot met de eindafrekening zal worden verrekend. Daarnaast zal cliënt op eerste verzoek ten genoegen van Offermanns zekerheid verstrekken voor de nakoming van de verplichtingen van de cliënt jegens Offermanns.
 19. Indien de opdracht wordt uitgevoerd op basis van het wettelijk systeem van gefinancierde rechtsbijstand geldt het bepaalde in de voorgaande artikelen 14,15,16 en 17 slechts voor de eigen bijdrage, verschotten en kosten, die voor rekening van de cliënt komen.
 20. Offermanns heeft een kantoorklachtenregeling waarop cliënten een beroep kunnen doen. De klachtenregeling is gepubliceerd op de website van Offermanns, www.richard-offermanns.nl.
 21. Op de rechtsverhouding tussen Offermanns en zijn cliënten is Nederlands recht van toepassing. Alleen de rechtbank Midden-Nederland zal bevoegd zijn van enig geschil dat tussen Offermanns en een cliënt mocht ontstaan, kennis te nemen. Indien Offermanns evenwel als eisende partij optreedt, is hij in afwijking van de vorige volzin bevoegd het geschil aanhangig te maken bij een zonder dit beding bevoegde rechter.